top of page
ילדים כותבים על לוח

ליווי רשויות

עקרונות העבודה

גיבוש ערכי יסוד ותפיסה חינוכית-חברתית-קהילתית:

אייקון וי

הערכים אמורים להוות מסגרת מארגנת רעיונית לתכנית- אב אסטרטגית כוללת למערכת החינוכית- קהילתית ברשות, הנשענת על שפה רעיונית ומקצועית משותפת לכל באי מערכת החינוך והקהילה ברשות.

טיפוח אוטונומיה בית ספרית שבמרכזה עומדים מנהיגים

אייקון- וי

 חינוכיים, מורים יוצרים, לימוד משמעותי ותחושות של תקווה ומימוש לכל באי בתי הספר.

פינה בבית ספר לראש השנה

בניית קהילה פעילה שבה שותפים הורים, מורים ותלמידים, 

אייקון- וי

 שמטרתה יצירת סביבה משמעותית וערכית לכל באי בית הספר.

יעדי העבודה

יצירת מבנה ארגוני תומך למהלכי הצוות שיעסוק בקביעת מטרות התהליך, יעדים להשגתו וכן בליווי ובקרה של יישום המהלך, כפי שיוסכם.
 

ליווי תהליך בהגדרת תפיסת החינוך הרשותית: ליווי עבודת הרשות ויצירת שותפות בין הרשות לבין ההורים, הקהילה וצוותי החינוך.
 

יצירת מרחב חינוכי מעורר השראה למנהלים ולצוותי חינוך בבתי הספר ברשות – היכרות עם תפיסות חינוכיות שונות, פדגוגיה חדשנית וחינוך אחר בארץ ובעולם.
 

בניית כלי מדידה והערכה לליווי שנת ההכנה, וכן הגדרת יעדים ודרכי מדידה לשנות היישום לגבי עמדות ותפיסות של ההורים, עמדת הרשות וכו’.

אייקון- וי
אייקון- וי
אייקון- וי
אייקון- וי
אייקון- בניין

תוצאות צפויות

אגף חינוך הלוקח אחריות על החינוך ברשות מלידה ועד גיוס, מבוקר עד ערב, ומאפשר מרחבי התפתחות לצוותי החינוך המקדמים בתי ספר מיטביים לקהילת הלומדים.

בנוסף, האגף מעביר סמכויות למנהלי בתי הספר ומוודא שאלה אכן משתמשים בסמכויות ובמשאבים שקיבלו במטרה להניע שינוי בבתי הספר. ולבסוף, האגף דואג ליצור רשת קשרים בין כלל גורמי החינוך והרווחה ברשות.
 

בתי חינוך המקדמים שינויים מערכתיים, שבהם מיטב צוותי החינוך נהנים מחופש להוביל למידה רלוונטית בניהול אפקטיבי ובשיתוף הקהילה. כל אלה יחד יוצרים חוויית למידה אחרת לכל תלמידה ותלמיד ומבטיחים שוויון הזדמנויות לכול.

אייקון חץ
bottom of page